Program Studi Sarjana Arsitektur


Labtek IX B
Jalan Ganesha 10,
Bandung, 40132

+62-22-2504962,
+62-22-2530705,
kadep@ar.itb.ac.id
Web Site Arah Jalan