Program Studi Sarjana Klinik dan Komunitas           


Labtek VII
Jalan Ganesha 10,
Bandung, 40132

+62-22-2504258,
+62-22-2504258,

Web Site Arah Jalan